Bruk

Verktøy for fremtidens klasserom gjør skoleledere, politikkmakere med ansvar for utdanningspolitikk, lærere og IKT-leverandører i stand til å skape og ta i bruk Scenarioer for fremtidens klasserom, som gir en klar visjon for innovativ undervisnings- og læringspraksis. Det kan brukes for å introdusere eller oppskalere innovativ IKT-bruk på en skole eller på tvers av flere skoler i et utdanningssystem. Bakgrunnen for denne prosessen er å gjøre trinnvise, men bærekraftige endringer i utdanningssystemet.

Verktøysettet oppmuntrer til skoleomfattende bruk av IKT gjennom å:

  • Skape en utdanningsvisjon som er ambisiøs, men oppnåelig
  • Trekke inn alle viktige interessenter som er involvert i utformingen av en skoles IKT-strategi
  • Fokusere på avansert pedagogisk praksis og endringsledelse
  • Utvikle engasjerende læringsaktiviteter som er nyskapende gjennom bruk av IKT for å støtte elevene i tilegningen av ferdigheter for det 21. århundre
  • Evaluere bruken av læringsaktiviteter

Hvem er verktøysettet beregnet for?

Verktøysettet kan brukes for dem som er engasjert i å skape bærekraftig endring i undervisning og læring, særlig:

  • Skoleledere og lærere — for eksempel når en skole vurderer å investere i teknologi, eller endre læreplan eller skolens utforming
  • Rådgivere på regionalt eller nasjonalt nivå — som et verktøy for endringsledelse, særlig når det tas i bruk teknologi
  • Tekniske leverandører, konsulenter og andre interessenter — for å gi støtte og veiledning til skolene i hvordan de skal utvikle sin IKT-strategi og veilede dem i utvikling av egne produkter og tjenester.

Hvordan bør verktøysettet brukes?

Settet, som består av seks verktøysett som alle har flere ressurser, kan tilpasses til lokale behov og forhold. Ressursene i settene kan brukes uavhengig av hverandre, eller som del i en komplett prosess for å utvikle scenarioer for fremtidens klasserom. Verktøysettet kan brukes til å skape endring i ett enkelt klasserom, en hel skole eller det bredere utdanningssystemet.

Innovasjon i klasserommet – Scenarioene for fremtidens klasserom som blir beskrevet i dette verktøysettet og prosessene for å utvikle dem, har blitt evaluert i over 2500 klasserom over hele Europa. De gjør det mulig for skoler, eller et team på en skole, å tenke gjennom eksisterende praksis og utvikle og innføre innovative undervisnings- og læringsmetoder.

Systemomfattende endring på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå – Verktøysettet ble utviklet i et internasjonalt prosjekt der det deltok politikkmakere på utdanningsområdet fra over 14 land. Verktøyene tar derfor opp et felles sett av trender og utfordringer som beslutningstakerne møter når de tar i bruk og innfører et spekter av teknologier og løsninger i hele utdanningssystemet.

IKT-leverandører – I tillegg gir verktøysettet IKT-leverandørene bedre forståelse for behovene til skoler og utdannere. Det ble utviklet med støtte fra EU-kommisjonen, i et prosjekt der utdanningsdepartementer og IKT-forhandlere jobbet sammen i et partnerskap. Verktøysettet er spesielt nyttig for å sette leverandørene i stand til å samarbeide med politikkmakere og lærere om å utvikle en felles visjon for effektiv utnyttelse og bruk av teknologi i læring.

Bruke verktøyene hver for seg eller som en komplett prosess

Verktøysettet ble opprinnelig utviklet som en komplett prosess for å utvikle Scenarioer for fremtidens klasserom (FCS) og bruke dem som inspirasjon for å utvikle innovative læringsaktiviteter. Hvert av verktøysettene har imidlertid verdi i seg selv, som beskrevet nedenfor.

Verktøysett

Som del av FCS-prosessen (på skole- eller systemnivå)

Som enkeltstående verktøy

1 – Identifisere interessenter og trender

Å utvikle et FCS starter med å trekke inn et spekter av informerte personer og jobbe sammen med dem for å identifisere trender, som er byggesteinene i et FCS. De definerer hvilke endringer det er sannsynlig vil påvirke skolene i fremtiden.

Finn ut hvem som bør delta i enhver endringsledelsesprosess. Prosessene med å utforme utdanningspolitikk bør være basert på en informert identifisering av trender.

2 – Modenhetsmodell for fremtidens klasserom

For å utvikle en brukbar FCS, er det viktig å evaluere skolens modenhet når det gjelder hvordan den bruker IKT i undervisning og læring.

Selvevaluering brukes på mange skoler og i mange land for å måle fremdriften i effektiv bruk av IKT.

3 – Utvikle et Scenario for fremtidens klasserom

Et arbeidsseminar ansikt til ansikt for å utvikle et FCS, som en visjon for endring.

Her kan man hente og tilpasse et eksisterende scenario fra FCS-banken.

4 – Utvikle innovative læringsaktiviteter

FCS brukes som inspirasjon for å utvikle innovative læringsaktiviteter, med veiledning og støtte til bruk av læringsteknologi.

Et eksisterende FCS kan brukes til å utvikle en rekke læringsaktiviteter

5 – Evaluere innovasjon i klasserommet

Når de er utviklet, bør læringsaktivitetene brukes til å skape reell endring i klasserommet. De bør evalueres for å sjekke at de skaper den ønskede innovasjonen.

Eksisterende læringsaktiviteter kan brukes i klasserommet og evalueres. 

Metodikken for fremtidens klasserom

Verktøysettet for fremtidens klasserom inneholder mye veiledningsmateriell, IKT-verktøy og andre ressurser som veileder brukerne gjennom en komplett endringsledelsesprosess. Denne metodikken sikrer at innføringen av IKT i skolene er basert på en pålitelig visjon for fremtidens klasserom, og at brukerne bruker IKT effektivt for å støtte avanserte pedagogiske tilnærminger.

Prosessen er basert på arbeid gjennomført i iTEC-prosjektet. Med 26 prosjektpartnere, deriblant 17 utdanningsdepartementer, og finansiering fra EU-kommisjonen, studerte og evaluerte iTEC hvordan teknologi kan brukes effektivt på skolene og hvordan scenarioer for fremtidens klasserom kan tas fra piloter i liten skala til å omfatte et stort antall skoler. Mellom 2010 og 2014 ble iTECs scenarioer for fremtidens klasserom og læringsaktiviteter pilotert og evaluert i mer enn 2500 klasserom i 19 land over hele Europa.

Prosessen kan ses i flere faser.

Fase 1 – Utvikling av inspirerende scenarioer for fremtidens klasserom

Et scenario for fremtidens klasserom (FCS) er en tekstbeskrivelse av læring og undervisning som skaper en visjon for innovasjon og avansert pedagogisk praksis, med effektiv bruk av IKT. Målsettingen er å inspirere lærerne til å endre egen praksis (gjennom å tilpasse de presenterte ideene), og ikke å gi en mal for timene.

Et scenario for fremtidens klasserom skapes ved å bringe sammen en rekke ulike interessenter som har forskjellig perspektiv på utfordringene og mulighetene som må vurderes når man planlegger fremtidens utdanning. Disse interessentene kan omfatte lærere, skoleledere, utdanningseksperter, arbeidsgivere, foreldre, elever, osv. Deres rolle er å avdekke viktige fremvoksende trender som det er sannsynlig vil påvirke læring og undervisning i fremtiden. De vurderer også hvilket modenhetsnivå en skole er på når det gjelder bruk av IKT, for å avdekke hvilket modenhetsnivå skolen ønsker å oppnå.

Disse trendene og modenhetsnivået brukes som veiledning i prosessen med å skrive scenarioet, som gir en beskrivelse på høyt nivå av læringsaktiviteter og ressursenes funksjon. Scenarioet beskriver rollene til elever, lærere og andre deltakere, og setter søkelys på avanserte tilnærminger til læring og undervisning som støtter elevene i å tilegne seg ferdigheter for det 21. århundre. Et scenario for fremtidens klasserom er ikke begrenset til "klasserommet" og kan foregå i alle omgivelser, miljøer eller steder der læring er mulig.

Fase 2 – Utvikle innovative læringsaktiviteter

Scenarioer for fremtidens klasserom er ment å være inspirerende, noe som betyr at de skaper et bilde av hva som potensielt kan gjøres for å støtte innovasjon i læring og undervisning. De mangler derfor en del detaljer og kan innebære en rekke utfordringer for lærere som prøver å bruke dem.

Fase to i metodikken for fremtidens klasserom er å bruke scenarioer for fremtidens klasserom som inspirasjon til å utvikle læringsaktiviteter som kan brukes av lærerne i praksis. Dette innebærer en felles designprosess, der grupper av lærere, ofte fra ulike fag og med ulik bakgrunn, jobber sammen i et designseminar.

En læringsaktivitet er en konkret beskrivelse av en enhet i en undervisnings- og læringsopplevelse som ikke er fagspesifikk, og som dermed kan brukes av alle lærere. Den felles prosessen med å utvikle læringsaktivitetene er ment å gjøre lærerne i stand til å omdanne visjonære opplæringsscenarioer til faktisk klasseromspraksis. Scenarioene gir derfor stimuli til utformingen av innovative læringsaktiviteter.

Fase 3 – Pilotering og evaluering av læringsaktivitetene

I siste fase bruker lærerne læringsaktivitetene som utgangspunkt for å planlegge undervisningen. En samling av læringsaktiviteter kan brukes i en serie av sekvenser for å presentere en hvilket som helst del av læreplanen. Lærerne må bestemme hvordan og når de skal bruke aktivitetene, og hvilket læringsutbytte de ønsker å oppnå. Målet er at læreren skal prøve ut nyt og mer avanserte tilnærminger til undervisning, og gi støtte til læringen. Som del av prosessen gis det veiledning i bruk av ressurser og teknologier. For eksempel er det utviklet et antall verktøy for å støtte lærerne i å finne og bruke disse ressursene og verktøyene, for å redusere hindringene for innovasjon.

Som del av denne prosessen med å prøve ut nye tilnærminger, blir gjennomføringen av læringsaktiviteten evaluert, og lærerne blir oppfordret til å dele sine erfaringer med andre i et praksisnettverk. Det er også tenkt å være en gjentakende prosess, der erfaringene med å prøve nye tilnærminger og teknologier ledes inn i den videre utviklingen av stadig mer innovative scenarioer for fremtidens klasserom og læringsaktiviteter.

Brukerhistorier

Rektor ved Odda ungdomsskole, Sven Olaf Brekke, forklarer hvordan han har brukt prosessen forbundet med fremtidens klasserom, som ble utviklet i iTEC-prosjektet, for å hjelpe lærerne til å være innovative.

Tre lærere fra tre forskjellige land - Spania, Frankrike og Portugal - deler sine historier om hvordan prosessen og verktøyene for fremtidens klasserom (i iTEC-prosjektet) har hjulpet dem til å presentere prinsippet med innovasjon i sin undervisningspraksis.