Verktøysett 2 – Modellering av modenhet for fremtidens klasserom

Future Classroom Maturity Model er et selvevalueringsverktøy som gjør skolene i stand til å vurdere hvor modne de er per i dag med tanke på hvor effektivt de bruker IKT som støtte for læring og undervisning.

Modenhetsmodellen har fem progressive trinn. Når en skole beveger seg fra ett trinn til neste, øker skolens modenhet, altså evnen til å være innovativ innen teknologistøttet læring og undervisning. Scenarioer for fremtidens klasserom blir brukt for å skape en visjon for læring og undervisning som beveger en skole i retning av økt modenhet på dette området.

Startpunktet for prosessen med å utvikle scenarioene er å selvevaluere skolens nåværende bruk av IKT og hvilket trinn skolen befinner seg på i modenhetsmodellen. Modellen kan brukes på to måter, enten som en selvevalueringsøvelse på en skole, eller under et arbeidsseminar for å utvikle et Scenario for fremtidens klasserom. Den viktigste hensikten er å finne ut hva en skole må gjøre for å øke modenhetsnivået i forbindelse med fremtidens klasserom. 

Egenvurdering for skolen

Med bruk av nettverktøyet (Verktøy 2.1) kan en lærer eller skoleleder vurdere modenhetsnivået til skolen ved å svare på de aktuelle spørsmålene. Spørsmålene dekker fem områder, kalt dimensjoner, innenfor læring og undervisning. Når øvelsen er fullført, gir verktøyet et bilde av det samlede modenhetsnivået samt for hver dimensjon. Dette blir sammenlignet med nasjonale og internasjonale gjennomsnitt. Enda viktigere er at det genereres en rapport som viser hva som bør tas med i et Scenario for fremtidens klasserom for å hjelpe en skole til å nå neste modenhetsnivå.

Arbeidsseminar for Scenario for fremtidens klasserom

Verktøy 2.1, den interaktive Future Classroom Maturity Model, kan brukes av medlemmene i kjernegruppen enten før eller under et scenarioutviklingsseminar. Rapporten som produseres kan deretter brukes til å skrive et scenario.

Som et raskere og enklere alternativ kan Verktøy 2.2, som er en referanseveiledning til Future Classroom Maturity Model, brukes av kjernegruppen for å diskutere de fem modenhetsnivåene innen innovasjon, slik at de har en felles forståelse og enighet om hvilket modenhetsnivå skolen befinner seg på nå. Denne aktiviteten kan også gjennomføres i små grupper med andre interessenter, f.eks. lærere og elever.

Hensikten med aktiviteten er å identifisere hva en skole må ha med i sitt Scenario for fremtidens klasserom for å nå neste modenhetsnivå. Vi anbefaler at man ikke hopper over noen nivåer, fordi graden av endring som er nødvendig kan være urealistisk.

Verktøyene i dette verktøysettet


 

Bakgrunnen for Future Classroom Maturity Model

Bakgrunnen for modenhetsmodellen og for at den er tatt med i Verktøy for fremtidens klasserom, er beskrevet i dette dokumentet (kun på engelsk).