Geleceğin Sınıfı Araç Takımı nasıl kullanılır

Geleceğin Sınıfı Araç Takımı, Geleceğin Sınıfı senaryolarını tasarlamaya yönelik araç, rehber ve kaynaklardan oluşan bir takımdır; sınıflara gelişmiş ve yenilikçi öğrenme ve öğretim yöntemlerinin getirilmesi için kullanılır. Bu araç takımı, kullanıcıların yenilik süreci boyunca bir yol oluşturmasına yardımcı olur. 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilmesinde öğrencilere destek veren öğrenme ve öğretime yönelik gelişmiş yaklaşımlara odaklanmaktadır.

Araç takımı, sınıf içine yenilik getirme amacıyla bir senaryo oluşturulmasına yönelik adımlar üzerinden kullanıcılara rehberlik yapan beş araç setinden oluşmaktadır. "Sınıf" terimi ile sadece geleneksel sınıf kavramı düşünülmemeli, ev veya okul dışındaki diğer yerler dahil olmak üzere öğrenmenin gerçekleştirildiği her yer düşünülmelidir.

Araç takımı aşağıdakileri gerçekleştirerek bütün okula yönelik bir yaklaşımı desteklemektedir:

  • İddialı ve gerçekçi olarak ulaşılabilir eğitim vizyonu oluşturma
  • Okulun BİT stratejisini geliştirme sürecine bütün önemli paydaşları dâhil etme 
  • Gelişmiş pedagojik uygulamalara ve değişim yönetimine odaklanma
  • Öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla dijital teknolojilerin kullanılması ile yenilik getiren Öğrenme Etkinliklerinin tasarlanması 
  • Öğrenme Etkinliklerinin kullanımının değerlendirilmesi

Araç takımı kimleri hedefler?

Araç takımı farklı ihtiyaç ve bağlamlara uyarlanabilir; sadece bir sınıfa, bütün bir okula veya daha geniş bir okul sistemine yenilik getirmek isteyen paydaşlar tarafından kullanılabilir. Aşağıda verilen kişiler tarafından kullanılabilir:

  • Okul liderleri ve öğretmenler: Anlamlı ve yenilikçi pedagojiler geliştirmek için kullanılabilir. Örneğin, öğrenme ve öğretim yöntemlerini iyileştirmek için teknolojiye yatırım yapmayı düşünen ya da öğretim programını değiştiren bir okul için kullanılabilir. Söz konusu kişiler bu araç takımını kendi mevcut uygulamalarını ele almak ve sınıfta yenilik tasarlanması ve uygulanması için kullanabilirler. 
  • Karar alıcılar ve danışmanlar: Bölgesel veya ulusal seviyelerde bulunan karar alıcılar ve danışmanlar, yeni teknolojileri uygulamaya yönelik bölgesel veya ulusal bir strateji geliştirmek için bu araç takımını kullanabilirler. Trendleri ve zorlukları ele almak; eğitim sistemlerine yeni teknolojileri ve çözümleri uygulamak; bölgesel, ulusal ve uluslararası seviyede sistem genelinde değişiklikler yapmak için bu araç takımını kullanabilirler.
  • Teknoloji sağlayıcısı ve danışmanlar: Bu kişiler, BİT stratejilerini nasıl geliştirecekleri konusunda okullara destek ve rehberlik sağlamak ve kendi ürün ve hizmet geliştirmelerine rehberlik etmesi bakımından bu araç takımını kullanabilirler. Okulların ve eğitimcilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve öğrenmede teknolojinin etkili uygulanması ve kullanılmasına yönelik bir vizyon geliştirme amacıyla karar alıcılar ve öğretmenlerle işbirliğinde bulunmak için kullanabilirler.

Araç takımı nasıl kullanılmalıdır?

Araç takımı, Geleceğin Sınıfı Senaryoları (GSS) oluşturma sürecinin tamamında sizlere rehberlik etmesi için tasarlanmıştır. GSS, her biri bağımsız olarak kullanılabilecek veya bir bölüm olarak Geleceğin Sınıfı Senaryoları geliştirme sürecinin tamamında kullanılabilecek olan beş araç setinden oluşmaktadır. Her bir araç setinde okulun Yenilik Ekibi tarafından düzenlenen atölyelerde kullanılabilecek ya da diğer eğitimciler tarafından geleceğin sınıfı senaryolarını tasarlamak veya kullanmak için kullanılabilecek etkinlik önerileri mevcuttur.

Araç seti GSS sürecinin bir parçası olarak  (sınıf veya sistem seviyesinde) Bireysel araçlar olarak
1 – Paydaşların ve Trendlerin Tanımlanması Bir GSS oluşturma süreci çeşitli bilinçli paydaşların dâhil edilmesi, trendlerin tanımlanması ve gelecekte okulları etkilemesi olası olan değişikliklerin tanımlanması amacıyla paydaşların ortak çalışmasıyla başlar. Herhangi bir değişim yönetim sürecine kimlerin katılması gerektiğini tanımlamak için. Eğitim politikası oluşturma süreçleri, trendlerin bilinçli bir şekilde tanımlanmasına dayalı olmalıdır.
2 – Geleceğin Sınıfı Modellemesi Kullanışlı bir GSS oluşturmak amacıyla, okulun öğrenme ve öğretim sürecinde BİT kullanma olgunluğunu değerlendirmek önemlidir. Öz değerlendirme birçok okulda ve ülkede BİT'in etkili bir şekilde kullanılmasındaki mevcut süreci ölçmek için kullanılmaktadır.
3 – Bir Geleceğin Sınıfı Senaryosu Oluşturma Bir değişiklik vizyonu olarak bir GSS oluşturmak için yüz yüze atölye etkinliği. GSS bankasından mevcut bir senaryonun seçilmesi, uygun duruma getirilmesi ve kullanılması.
4 – Yenilikçi Öğrenme Etkinlikleri Tasarlama GSS, öğrenme teknolojilerinin kullanımı konusundaki rehberlik ve destek ile birlikte yenilikçi Öğrenme Etkinlikleri tasarlamak için ilham kaynağı olarak kullanılabilir. Mevcut GSS, farklı Öğrenme Etkinliklerinin oluşturulmasında kullanılabilir.
5 – Sınıfta Yeniliğin Değerlendirilmesi Öğrenme Etkinlikleri, sınıf içerisinde kullanılmalı ve yeniliği istenilen düzeyde getirip getirmediği test edilmelidir. Mevcut Öğrenme Etkinlikleri sınıflarda kullanılabilir ve değerlendirilebilir.

Geleceğin Sınıfı Metodolojisi

Geleceğin Sınıfı Araç Takımı, kullanıcılara bir değişim yönetim sürecinin tamamında rehberlik etmek üzere bir takım rehberlik materyali, BİT araç ve diğer kaynakları içerir. Bu yöntem, okullarda BİT kullanımının açık bir geleceğin sınıfı vizyonu tarafından bilgilendirilmesini ve gelişmiş pedagojik yaklaşımların kullanılmasını sağlar.

Bir Geleceğin Sınıfı Senaryosu oluşturma süreci üç aşamada açıklanabilir:

Aşama 1 – İlham Verici Geleceğin Sınıfı Senaryolarının Geliştirilmesi

Bir Geleceğin Sınıfı Senaryosu (GSS), teknoloji tarafından desteklenen, gelişmiş pedagojik uygulama ve yeniliklere yönelik vizyon sağlayan, öğrenme ve öğretime yönelik net bir açıklamadır.

Bir Geleceğin Sınıfı Senaryosu, gelecek için eğitimin planlanması sürecinde ele alınması gereken zorluklar ve fırsatlar ile ilgili farklı bakış açılarına sahip farklı paydaşların bir araya getirilmesi ile oluşturulmaktadır.  Bu kişilerin rolü, gelecekte öğrenme ve öğretmede etkisi olabilecek önemli trendleri tanımlamaktır. Ayrıca okulun ulaşmak istediği seviyeye karar vermesinde, dijital teknolojilerin ve diğer yenilikçi yaklaşımların kullanımı ile ilgili Geleceğin Sınıfı olgunluk seviyesini değerlendirirler. Trendler ve olgunluk seviyesi, senaryonun yazımına rehberlik yapması için kullanılır.

Aşama 2 – Yenilikçi Öğrenme Etkinliklerinin Tasarlanması

Geleceğin Sınıfı Yöntemindeki ikinci aşama, Geleceğin Sınıfı Senaryolarının sınıflarda uygulanacak olan Öğrenme Etkinliklerinin tasarlanmasında ilham kaynağı olarak kullanımıdır. Bunun içinde, genelde farklı branşlardan ve farklı geçmişe sahip olan öğretmen gruplarının bir tasarım atölyesinde birlikte çalıştıkları işbirliğine yönelik bir tasarım süreci bulunmaktadır. Bu kişilere kaynaklar ve teknolojiler ile ilgili rehberlik sağlanır.

Bir Öğrenme Etkinliği, bir konuya özel olmayan ve müfredatın tamamında kullanılabilecek olan bir öğretim ve öğrenme deneyim biriminin somut bir açıklamasıdır. İşbirliğine dayalı Öğrenme Etkinliği tasarım sürecinin amacı, öğretmenlerin hayali eğitim senaryolarından gerçek sınıf uygulamalarına dönmelerine sağlamaktır. Bu nedenle senaryolar yenilikçi Öğrenme Etkinliklerinin tasarımına yönelik bir uyarıcı sağlarlar.

Aşama 3 – Öğrenme Etkinliklerinin Pilotlanması ve Değerlendirilmesi

Son aşamada Öğrenme Etkinlikleri sınıf içerisinde test edilir ve değerlendirilir. Değerlendirmenin amacı Etkinlikte kullanılan araç ve kaynakların olumlu ve olumsuz yönlerinin tanımlanmasının yanı sıra Öğrenme Etkinliklerinin güçlü ve zayıf yanlarının tanımlanmasıdır. Öğretmenler; bir toplulukta deneyimlerini paylaşma, birbirlerine geri bildirim verme, deneyimledikleri zorluklar ve karşılaştıkları engeller üzerine düşünme konusunda teşvik edilir.

Değerlendirme; yenilikçi öğrenme ve öğretim süreci ile sonuçlar hakkında bulguları, bilgileri toplamak ve analiz etmek için kullanılabilir. Daha fazla geliştirme için fırsatların tanımlanması ve Öğrenme Etkinliklerinin düzeltilmesi için kullanılır. Değerlendirme sonuçları, öğrenme ve öğretimdeki yenilikler ile ilgili gelecek kararlara ışık tutması için kullanılır.

İlham verici öğretmen hikâyeleri

Norveç'de bir müdürün öğretmenlerini yenilikçi uygulamalar konusunda motive etmesi üzerine araç takımının nasıl yardımcı olduğu ile ilgili.