Araç 3.2 – Çapraz Beceriler

Bu araç, 21. Yüzyıl Becerileri kavramını meslektaşlara tanıtmak için bir takım kaynaklar sağlar. Bunlar, bütün bireylerin kendilerini tamamlamak ve geliştirmek, etkin vatandaşlık, sosyal içerme ve istihdam için gerek duyacakları becerilerdir.

Avrupa Okul Ağı'nda Kıdemli Danışman olan Roger Blamire, sizlere 21. Yüzyıl Becerileri olarak sık sık ele nelerin alındığına yönelik bir açıklama yapmıştır.

21. yüzyıl becerileri; öğrenmede, çalışmada ve genel hayatta başarı için esas olan tamamen birbiri ile bağlı olan becerilerin üç seti halinde düzenlenebilir.

Öğrenme Becerileri

 • Öğrenmeyi öğrenme ve üst biliş – öğrenmenin etkili öz yönetimi (zaman yönetimi, bağımsızlık, disiplin, tahammül, konsantrasyon) , öz denetimli öğrenme (kişisel ilerlemenin planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi), eleştirel düşünme.
 • Hayat boyu öğrenme ve ağ kurma – aktif öğrenme ve mesleki öğrenme ağlarına ve kültürler arası, nesiller arası ve disiplinler arası öğrenme ortamlarına katılma, sorgulama odaklı ve deneysel öğrenme.
 • Eleştirel düşünme ve problem çözme – iddialar, mantık yürütme ve analiz kullanma, yargılamak ve sonuca varmak için farklı bakış açılarını hoş karşılamak, bakış açısını ve bilgileri geliştirmek için merakı kucaklamak, karar verme.
 • Bilişsel düşünme – Yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde problem çözmek için bilişsel gücü ve eleştirel düşünmeyi birleştirmek.
 • Yaratıcılık ve yenilik – bireysel olarak veya işbirlikçi bir şekilde yeni ve önemli fikirler oluşturmak ve bu fikirleri geliştirmek. Bunlardan yararlı ürünler çıkarmak için bu fikirleri değerlendirmek.

Çalışma Becerileri

 • İletişim – çeşitli şekillerde ve çeşitli durumlarda kendini, kendine güvenerek ve açıkça ifade etmek, başkalarını anlamak ve fikirler ortaya koymak için farklı bakış açılarını da ele almak.
 • İşbirliği – yeni fikirler geliştirmek için farklılıklardan faydalanan çeşitli ekiplerde çalışmak, işbirlikçi olarak katılım, sadece kendini düşünmeme, bütünlük ve diğer kişileri takip etme ve yönetme becerisini planlamak ve düzenlemek.
 • Girişim ve girişimcilik – hedefleri gerçekleştirmek için projeler geliştirme, planlama ve yönetme, risk alma ve girişimlerde bulunma, lider olma ve aynı zamanda bir ekibin parçası olarak nasıl çalışacağını bilme.
 • Medya okuryazarlığı – ilgili bilgiyi bulma, çeşitli dijital kaynak ve formatlarda bilgiyi kullanma ve eleştirel bir şekilde değerlendirme, medya üretimi (yazılı, çizili, ses veya video kayıtlı ve diğer içerikler).
 • Dijital beceriler – iletişim, işbirliği ve problem çözmede dijital teknolojileri yetkin bir şekilde kullanma, içerik oluşturma ve yönetme, e-güvenlik, sanal ortamlarda hayat boyu öğrenme.

Hayat Becerileri

 • Vatandaşlık – küresel olarak bağlı ve yerel olarak katılımcı, yerel ve küresel topluluğun zenginleştirilmesine aktif katılım, aktif dâhil olma, kurumlarla olumlu etkileşim, güçlü bir kültür ve kimlik hissi.
 • Hayat ve kariyer – çeşitli rol ve sorumluluk alınmasındaki esneklik ve değişime uygun olma, kişisel ve mesleki hedef ve ilişkilerin başarılı olması için tavsiye ve öz düşünümden faydalanma, engellerin üstesinden gelme, öncelikleri belirleme ve kariyer yönetimi.
 • Kişisel ve sosyal sorumluluk – öz farkındalık, empati, merhamet ve dayanışma, fiziksel ve zihinsel sağlıklı olma durumu, fiziksel etkinlik, kişiler arası etkileşimler.
 • Kültürel farkındalık – kültürel çeşitlilik ve kültürel mirasın tanıtılması ve korunması.
 • Sürdürülebilir geliştirme – gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama becerilerinden taviz vermeden mevcut neslin ihtiyaçlarını karşılamak.

Kaynaklar

21. Yüzyıl Becerilerini açıklayan bir takım çerçeveler bulunmaktadır. Burada verilenler bir takım kaynaklardan alınmıştır. Bunlar:


Önerilen atölye çalışmaları

Yukarıda listelenen veya diğer kaynaklardan elde edilen çapraz becerileri ele alın. Hangi becerilerin senaryoya dâhil edilmesini seçerdiniz? Katılımcılar üç kategori içinden becerilerden birini seçer ve becerilerin neden düşündükleri hedef kitle için bir öncelik olduğunu açıklarlar.